Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Zanurkuj po pomoc
Zanurkuj po pomoc PDF

Zanurkuj po pomoc ...i us?ysz cisz? pod wod?


Marzy?e? o tym jak to by by?o poczu? si? jak ryba i swobodnie porusza? si? pod wod??
A mo?e by?e? ostatnio w Egipcie, widzia?e? kolorowe rafy i zazdro?ci?e? nurkom ktrzy mogli w?rd nich p?ywa??
Chcia?by? sprbowa? nurkowania ale nie wiesz czy Ci si? spodoba?
Nie chcesz wydawa? pe?nej sumy na tzw. kota w worku - pe?en kurs nurkowy?Nie ma problemu! Mo?esz sprbowa? ju? w najbli?szym czasie w trakcie programu "Wprowadzenie do Nurkowania".Program PADI "Wprowadzenie do Nurkowania" (Discover Scuba Diving) jest przeznaczony dla osb, ktre chc? do?wiadczy? nurkowania pod bezpo?rednim nadzorem instruktora, w bezpiecznych warunkach, co pozwala rozwia? ewentualne w?tpliwo?ci zwi?zane z uprawianiem nurkowania oraz do?wiadczy? go "na w?asnej skrze".
Pod nadzorem instruktora nowi nurkowie ucz? si? podstawowych zasad bezpiecze?stwa, ubierania sprz?tu i p?ywania pod wod? w pe?nym sprz?cie nurkowym.


Bawi?c si? pomagasz !


Swoj? 1 lekcj? nurkowania w promocyjnej cenie 80,- z? *
fundujesz 1 dzie? kolonii dla dziecka z niedos?uchem


*osoby pragn?ce ufundowa? wi?cej dni na kolonii dla dzieci z uszkodzeniami s?uchu
mog? oczywi?cie podarowa? wi?ksze kwoty :)Zaj?cia "Wprowadzenie do Nurkowania" odbyte w trakcie cyklu Zanurkuj po pomoc zaliczaj? si? do pe?nego Podstawowego Kursu Nurkowego (Open Water Diver) i gwarantuj? 100,- z? zni?ki na ten kurs.
Program zaj??:

  • Wst?pna teoria nurkowa omawiaj?ca podstawy teorii nurkowania oraz omwienie dzia?ania sprz?tu nurkowego (1 godzina)
  • Zaj?cia basenowe, w ktrych sk?ad wchodz?: za?o?enie i dopasowanie sprz?tu nurkowego, nauka obs?ugi sprz?tu nurkowego, proste ?wiczenia ucz?ce podstawowych umiej?tno?ci nurkowych oraz to co najistotniejsze, czyli wycieczka podwodna, a w trakcie niej pami?tkowe podwodne zdj?cia (45 minut)
  • Wr?czenie dyplomw uko?czenia zaj??


Terminy zaj??:

9-10.04.2011
RYTRO - Basen w Hotelu Per?a Po?udnia - od 8.30.00 do 21.00

16-17.04.2011
LIMANOWA - Basen Miejski Limanowa - od 8.30 do 21.30

30.04.2011-1.05.2011
NOWY S?CZ - Basen MOSiR - od 8.30 do 21.30


Przebieg zaj??:

Uczestnicy ka?dej grupy b?d? podzieleni ka?dorazowo na 4-osobowe podgrupy. Zaczynamy od ponad 1 godzinnych zaj?? teoretycznych, a nast?pnie zaj?cia w basenie odbywaj? si? w podgrupach 2-osobowych, po 45 minut ka?da. Na udzia? w zaj?ciach nale?y sobie zarezerwowa? ok. 3 godz.
Oczywi?cie nie nale?y zapomnie? o w?asnym wyposa?eniu koniecznym do wej?cia na basen...

Harmonogram zaj?? dla wszystkich dni na wszystkich basenach:

8.30-11.30 I Grupa
10.00-13.00 II Grupa
11.30-14.30 III Grupa
13.00-16.00 IV Grupa
16.00-17.00 Przerwa
17.00-20.00 V Grupa
18.30-21.30 VI Grupa

Wymagania wzgl?dem uczestnikw:

  • Uko?czony 10 rok ?ycia
  • Dobry oglny stan zdrowia (przed przyst?pieniem do zaj?? nale?y wype?ni? formularz medyczny, w przypadku zaznaczenia na nim posiadania jakiej? dolegliwo?ci zdrowotnej nale?y dostarczy? za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza? do uprawiania nurkowania - formularz medyczny dost?pny tutaj (pdf) >>
  • Wype?nienie formularzy o zrzeczeniu si? z odpowiedzialno?ci


Konieczne wcze?niejsze zapisy !
(wybierz najlepsz? dla Ciebie mo?liwo??)

Akcj? dodatkowo wsparli:
Centrum Sportw Wodnych SEALION
MOSiR Nowy S?czWsparcie medialne akcji: 
Created by Winiarczyk