Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Open Water Diver
Open Water Diver PDF

Zawsze czu?e? ?e ewolucja zrobi?a Ci wielk? krzywd? nie pozostawiaj?c Ci skrzeli?

Ci?gnie Cie pod wod?, mi?dzy kolorowe rafy koralowe, wraki statkw, ryby te ma?e i te olbrzymie?

Nic straconego!

Podstawowy Kurs Nurkowy (Open Water Diver) otworzy przed Tob? bramy podwodnego ?wiata i nauczy poruszania si? w nim. Jest to Twj pierwszy i najwa?niejszy krok w podwodnej przygodzie.

Podstawowy Kurs Nurkowy (Open Water Diver) jest najwa?niejszym szkoleniem w karierze nurkowej, wprowadza Cie on bezpiecznie do nowego ?rodowiska, ucz?c wszystkich zasad bezpiecze?stwa z tym zwi?zanych oraz podstaw teoretycznych niezb?dnych do uprawiania tego pi?knego sportu. Ale co najwa?niejsze w czasie tego kursu skupiamy si? na ?wiczeniach, praktyce i po prostu nurkowaniu.

Co zawiera si? w Podstawowym Kursie Nurkowym (Open Water Diver) ?

pi?? sesji teoretycznych wykorzystuj?cych podr?cznik, prezentacje multimedialne, video i wyk?ady trwaj?cych oko?o 10 godzin, ko?cz?cych si? egzaminem
pi?? sesji basenowych, w ca?ym sprz?cie, gdzie uczymy si? podstawowych umiej?tno?ci nurkowych trwaj?cych oko?o 6 godzin
cztery nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych
mi?dzynarodowy certyfikat i dyplom uko?czenia kursu Open Water Diver
Wej?cia na baseny, wody otwarte, wypo?yczenie sprz?tu nurkowego

Wymagania wst?pne?

minimalny wiek przed rozpocz?ciem kursu jest uko?czone 10 lat. Je?li w dniu nadawania uprawnie? (w chwili uko?czenia kursu) kursant nie uko?czy? 15 lat to wwczas otrzymuje stopie? Junior Open Water Diver.
Umiej?tno?? p?ywania w stopniu umo?liwiaj?cym przep?yni?cie 200 m bez p?etw lub 300 m w p?etwach. Dobry stan zdrowia

Do czego uprawnia uko?czenie Podstawowego Kursu Nurkowego (Open Water Diver )?

Nurkowania z partnerem do g??boko?ci 18 metrw mieszcz?c si? w limitach bezdekompresyjnych (Junior OWD do g??boko?ci 12 metrw z opiekunem).
Nabycia sprz?tu nurkowego, zestaww powietrznych oraz innych us?ug nurkowych.
Kontynuowania szkolenia nurkowego na Zaawansowanego Nurka (Advanced Open Water Diver) oraz na kursach specjalistycznych PADI.

Gdzie prowadzimy zaj?cia teoretyczne i basenowe kursu?

Nowy S?cz
Mszana Dolna
Krakw

Limanowa

Gdzie prowadzimy nurkowania na wodach otwartych?

Krakw Zakrzwek

Organizowane przez nas wyjazdy nurkowe i rejsy morskie


Ile kosztuje kurs?

->CENNIK

Kiedy najbli?szy kurs?

->TERMINARZ KURSW

 
Created by Winiarczyk